telefon

+420 777 235 000

email

poli@polireklama.cz

adresa

Praha 10